Přínos kurzů HAP

1. Není regresní terapie jako ‚regresní terapie‘

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je řazena mezi tak zvané „regresní psychoterapie“, ale  pokládám za velice důležité, aby si jejich čtenář uvědomil, že těch „regresních terapií“ je dnes velice mnoho a každý, kdo se pokouší vést svého klienta nějakým způsobem do minulosti hlásá, že dělá „regresní terapii“. Jestliže se ale těchto lidí zeptáte, z jakých teoretických předpokladů vycházejí a jakou teorií se řídí, velice často solidní odpověď nedostanete.  Mnoho z nich totiž ani nepokládá za důležité nějakou teorii mít a řídit se jí. Je to podporováno i současným stavem psychologie, která sice formálně hovoří o různých „teoriích osobnosti“, ale těch má mnoho a různých. Z vědeckého hlediska pak zde nelze hovořit o „teoriích“, ale spíše o názorech jednotlivých psychologů na to, jak se asi věci v té psychologii mají.“

Andrej Dragomirecký, www.dragomirecky.czJ

Zde je dobré se krátce zastavit u toho, co pro koho znamená výraz regresní terapie, případně její kurz. Bohužel četné zkušenosti ukazují, že v takto označené oblasti působí řada lidí, kteří se domnívají, že jsou nadáni věšteckými, v různém smyslu nadstandardními mimosmyslovými schopnostmi, které jim dovolují „sdělovat“ jejich klientům (nebo kurzistům) kým byli v minulých životech, co tam činili a dávat jim svatá prohlášení, jak je jejich dřívějších i současných problémů zbavují. Leckdy se tak může klient nebo kurzista dozvědět i to, že mu byla „terapeutem“ vyčištěna špatná karma, nebo mu v ní bylo „to zlé“ vymazáno, aby ho to dále neovlivňovalo. Bohužel si důvěřující člověk často neuvědomí, jak absurdní a nereálné takové prohlášení je. Někdy to jde až tak daleko, že si „terapeut“ osobuje právo tvrdit klientovi (nebo kurzistovi) jakou má duchovní úroveň, co z toho vyplývá a co s tím má dělat, (což dost často neudělá ani zodpovědný duchovní mistr).

Ponechme na soudnosti jednoho každého člověka, jestli je vůbec takovýto „zásah“ z vnějšku možný a jaké by měl mít pro člověka a jeho pochopení příčin toho, co se mu děje, důsledky. V regresní terapii HAP (a také na kurzech této metody) se zabýváme hlavně a především tím, aby si klient (nebo kurzista) postupně sám vybavoval to, co v minulosti způsobilo engramickou (bolestnou) zátěž, nebo aby byl schopen eliminovat negativní vlivy na něj. K tomu terapeut nebo lektor HAP přispívá jako pozorný a zkušený auditor (naslouchající a kladoucí otázky pro orientaci na této cestě k engramům). Samozřejmě může občas v něčem asistenčně pomoci, ale učí druhé, jak se stát sami správci a svého zdraví a spokojenosti.

2. Přínosnost kurzů HAP

Při zvažování přínosnosti kurzů HAP se mnozí zájemci ptají: Dobře, a jak se vaše kurzy liší od jiných metod a jaké mají výsledky? Takovouto komplexní otázku nelze odbít je pár slovy. Proto se snažím v rámci svých lektorských i terapeutických zkušeností sdílet i určité odborné články a videa na témata, která s odpovědí na tuto otázku souvisejí.

Ve stručnosti by se ale dalo krátce odpovědět:

Mnou vedené kurzy HAP zahrnují komplexně probranou teorii ze skript Psychoterapie I. a Psychoterapie II. (s případným doplěním, z knihy Teorie osobnosti), což jsou hlavní publikce Ing. Andreje Dragomireckého ke kurzů HAP. 

Odlišnost od jiných metod regresní terapie je podána výše, v článku „Není regresní terapie jako „regresní terapie“. Ohledně kolegů, kteří také vyučují metodu HAP na svých kurzech se nemohu vyjádřit, neboť jsem na jejich kurzech nebyl. Věřím, že se snaží dělat to nejlepší pro zachování metody, výkladu teorie a hlavně aplikované praxe HAP tak, jak ji učil Andrej Dragomirecký.

Kurzy HAP slouží k důkladnému pochopení metody a s ní spojené teorie, ale hlavně pak k samotné aplikaci – k pomoci druhému s jeho engramy (paměťovými záznamy bolestných událostí) a dalšími zátěžemi a negativními vlivy.

Dosti často bývá otázka „negativních vlivů“, např. tzv. přivtělených duší, která se řeší zejména na druhém, pokročilém kurzu. Tady lze stručně říci, že každá lidská duše, která neodešla z tělesného bytí „usmířena“, upokojena, je z určitého důvodu v silných emocích a ve stavu engramickém (zatíženém). Z různých úhlů pohledu si není příliš vědoma svého stavu (bez tělesného bytí), v němž se nachází. Někdy se snaží vyhledat někoho, u koho by jí bylo (v souladu s jejím problémem a engramem) dobře. Někdy se ale také chce třeba i mstít za újmy, které jí byli (podle ní) způsobeny. Obecně říkáme, že se pak k někomu „přivtěluje“. Jelikož je ale entitou nehmotnou, její působení značí, že nabouráním se do jemných obalů hostitele (jeho životních sil propojených s tělesnými orgány) způsobuje řadu problémů, obírá ho o životní sílu a často na mu vtiskuje „své“ zátěže. Z těchto jmenovaných důvodů se učíme takové vlivy rozpoznat a pomoci duši takto „nevědomé tam, kam měla od počátku směřovat, do Božího Světla. 

HAP patří mezi metody přímé práce na úrovni lidského ducha, nesnaží se lidem nic sugerovat, nijak je hypnoticky vést. Naopak počítá s postupným nárůstem bdělosti a schopností lidského ducha si vybavovat vše, co se mu v této nebo dřívějších inkarnacích přihodila jaké to mělo důvody a následky. Z tohoto důvodu poskytuje týdenní praxe na kurzu velmi dobrý začátek vlastních možností terapeutické práce pro naše bližní i pro nás samotné.

Na kurzech HAP se učíme praxi metody dle detailně zpracované teorie. Teprve po pochopení principu, jak vlastně metoda funguje, je možné naučit se správně techniku používat.

Nemusíte mít obavy, že bychom Vás na kurzu zahltili velkým množství teorie nebo její složitostí 🙂 Jde především o pochopení principu…

Z naší zkušenosti víme, že metodu HAP je schopen se naučit každý, kdo má tento záměr a vůli věnovat se zpočátku trpělivě daným tématům.

 

3. HAP zahrnuje komplexní přístup k řešení fyzických i psychických potíží

Zahrneme-li do technik Hlubinné abreaktivní psychoterapie to, co je popsáno v knihách Psychoterapie I. a Psychoterapie II.,  jsme prakticky schopni čistě psychoterapeuticky, bez aplikace jakýchkoliv farmak léčit všechny psychiatrické diagnózy, s nimiž lidé přebývají na psychiatriích (Pokud se jedná skutečně „duševní příčiny“ potíží, nikoliv třeba následky mechanického poškození nervové soustavy člověka.“

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz

Na kurzech HAP se naučíte nejen základní metodu zpracovávání traumatu, ale také celou teorii i praxi přímé komunikace s duší, možnosti jejich odvedení ‚do Světla‘, práce na dálku ad.

Součástí pokračovacího kurzu je také praxe přímé komunikace s bytostmi ‚Duchovních měst‘, možnosti jejich pomoci při terapii a také možnost přímé komunikace za účelem vlastního duchovního růstu.

4. HAP otvírá nové cesty poznání

Z filosofického hlediska je praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie zajímavá tím, že nám dává velice jasný, logický a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém. Podle názoru autora těchto stránek jde hlubinná abreaktivní psychoterapie skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí.“

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *